letniaOrganizatorem konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze.

Konkurs funkcjonuje pod nazwą „Zabierz (e-)książkę na wakacje".

Konkurs jest adresowany do rodzin z dziećmi.

Tematem konkursu jest zdjęcie z wakacji, na którym dzieci/rodzina czytają książkę/e-booka lub przedstawienie książki, czytnika, audiobooka w ciekawej, wakacyjnej scenerii.

 

Konkurs ma dwa „turnusy wakacyjne”:

- turnus pierwszy trwa od 13 lipca do 1 sierpnia,

- turnus drugi trwa od 3 do 29 sierpnia 2021 r.

Na zakończenie każdego turnusu wybrana zostanie najlepsza praca, której autor nagrodzony zostanie Czytnikiem PocketBook. Na prace konkursowe czekamy na Facebooku www.facebook.com/biblioteka.norwida.dzieci

Oceniana będzie: oryginalność, pomysłowość wakacyjnej scenerii, zgodność z hasłami: (-e)książka, rodzina, wakacje.

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Letniej Czytelni Norwida o godz. 11.00 na Patio Biblioteki:

- w turnusie I – 29 lipca 2021,

- w turnusie II – 31 sierpnia 2021.

Nadesłanie Prac Konkursowych oznacza posiadanie przez Uczestnika Konkursu praw autorskich do zdjęć oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i ustawą z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst ujedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Nadesłanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na bezterminowe i nieodpłatne korzystanie przez Organizatora z Pracy Konkursowej w celu jej publikacji na stronie internetowej, portalach społecznościowych, materiałach reklamowych i promocyjnych oraz w materiałach informacyjnych w środkach masowego przekazu.

Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu oraz do wykluczenia z udziału w konkursie Prac Konkursowych sprzecznych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub z innych względów powodujących, że nie nadają się one do publicznej prezentacji i rozpowszechniania. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.

Nadesłanie Prac Konkursowych oznacza akceptację warunków regulaminu!

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.