Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze udostępnia:
 • książki naukowe, popularnonaukowe, literaturę piękną dla dorosłych i dzieci, dokumenty życia społecznego oraz książki, czasopisma w języku polskim i niemieckim, dotyczące historii i czasów współczesnych Środkowego Nadodrza i prasę specjalistyczną,
 • zbiory specjalne, w tym: płyty analogowe, płyty kompaktowe z filmami i muzyką, książkę "mówioną", wydawnictwa informacyjne na płytach CD-ROM, mikrofilmy, gry na PC i PS3 i notacje muzyczne
 • książki i inne materiały sprowadzane na życzenie czytelnika z innych bibliotek w kraju i za granicą.

Wydaje książki pisarzy mieszkających na Środkowym Nadodrzu. Prowadzi działalność upowszechniającą, organizując wystawy, spotkania autorskie, promocje książek i inne imprezy czytelnicze. Wynajmuje pomieszczenia na organizację imprez, konferencji i wystaw.

Bibliotekarze:

 • służą informacją ułatwiającą dotarcie do potrzebnych materiałów,
 • wskazują sposoby poszukiwań, zarówno w katalogach, jak i w bazie komputerowej,
 • pomagają wypożyczać książki,
 • udzielają objaśnień dotyczących funkcjonowania Biblioteki i korzystania z połączeń internetowych,
 • udzielają podstawowych informacji z różnych dziedzin wiedzy,
 • służą pomocą przy poszukiwaniach bibliograficznych, regionalnych oraz dotyczących przepisów prawnych,
 • prowadzą poradnictwo merytoryczne dotyczące organizacji i zarządzania biblioteką,
 • udostępniają przepisy z tego zakresu oraz pomoce metodyczne do prowadzenia pracy kulturalno-oświatowej,
 • oprowadzają wycieczki i osoby zainteresowane po stałych i czasowych ekspozycjach Biblioteki.

W WiMBP mieszczą się:

  foto o bibliotece1

 Historia

foto historia s

 

Kalendarium

1947 Otwarto Wypożyczalnię Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Jedności Robotniczej 4
1951 Powołano Wojewódzką Bibliotekę Publiczną
1952 Uruchomiono Oddział dla Dzieci
1955 Połączono Bibliotekę Miejską i Wojewódzką tworząc Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną
1956 WiMBP przydzielono budynek przy ul. Jedności Robotniczej 57
1968 Rozpoczęto budowę nowego gmachu dwóch Bibliotek Wojewódzkich - Publicznej i Pedagogicznej
1972 WiMBP nadano imię Cypriana Norwida
1975 Uruchomiono Bibliotekę w nowym budynku przy al. Wojska Polskiego 9
1977 Otwarto Muzeum Książki Środkowego Nadodrza oraz Gabinet prof. J. Kostrzewskiego
1978 Zbiory Biblioteki zaliczono do Narodowego Zasobu Bibliotecznego
1979 Rada Państwa nadała WiMBP Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
1980 Udostępniono zwiedzającym Galerię Polskiej Ilustracji Książkowej
1985 Otwarto Gabinet Eugeniusza Paukszty
1994 Uruchomiono Oddział Obsługi Niepełnosprawnych
1994 Rozpoczęto wdrażanie komputerowego systemu zarządzania Biblioteką PROLIB
1995 Pierwsza edycja Lubuskiego Wawrzynu Literackiego
1996 Pierwszy numer "Bibliotekarza Lubuskiego"
1997 Jubileusz 50-lecia Biblioteki
1998 Powstała Czytelnia Multimedialna i Internetowa
1999 Spotkania autorskie z Williamem Whartonem (maj) i Tadeuszem Różewiczem (listopad)
2000 Pierwsze wydanie rocznika "Bibliografii Ziemi Lubuskiej" na CD ROM-ie
2000 Spotkanie autorskie z Jonathanem Carrolem i ks. Janem Twardowskim
2001 Przyznano WiMBP status biblioteki naukowej
2005 Powołano Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych
2005 Pierwsza edycja Lubuskiego Wawrzynu Naukowego
2006 Biblioteka przystąpiła do projektu realizowanego przez Uniwersytet Zielonogórski pn. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa
2006 Rozpoczęły działalność Dyskusyjne Kluby Książki zainicjowane przez Instytut Książki oraz Biblioteki British Council
2006 Przystosowano budynek biblioteki dla osób niepełnosprawnych
2006 Odbyło się I Forum Młodych Bibliotekarzy ph. „Zrób karierę w bibliotece", zorganizowane przez WiMBP w Zielonej Górze i kontynuowane w następnych latach przez inne publiczne biblioteki w kraju
2007 Zorganizowana została konferencja naukowa Zielona Góra na przestrzeni dziejów. Przemiany społeczno-kulturowe, podczas której zaprezentowano interesujące wystąpienia dotyczące przeszłości miasta
2007 Biblioteka obchodziła jubileusz 60-lecia
2008 Odbyła się konferencja wojewódzka ph. „Biblioteki publiczne w dobie ery cyfrowej"
2009 W oficynie wydawniczej Biblioteki Pro Libris ukazała się Bibliografia publikacji pracowników WiMBP im. C. Norwida
2009 Wykonano łącze światłowodowe o dużej przepustowości od budynku Biblioteki do węzła miejskiej sieci komputerowej ZielMAN, umożliwiające maksymalne sieciowe udostępnianie zasobów bibliotecznych
2009 Rozpoczęto realizację Programu Rozwoju Bibliotek Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz powiązanego z nim wieloletniego programu rządowego Biblioteka+
2009 Inauguracja działalności Klubu Mam, wychodząca naprzeciw potrzebom rodziców z małymi dziećmi
2010 Konwersja tekstowego formatu kompleksowego systemu zarządzania biblioteką Prolib do graficznego formatu Marc 21
2010 Otwarto pierwszą w regionie mediatekę „Górę Mediów"
2010 Zrealizowano inwestycję „Termomodernizacja gmachu głównego WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze"
2011 Otwarto Muzeum Ilustracji Książkowej
2011 Biblioteka przy współpracy Stowarzyszenia Miłośników Działań Kulturalnych DEBIUT włączyła się w organizację Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny
2012 Utworzono Bibliotekę Obcojęzyczną2012 Otwarto „Szklaną Pułapkę", drugą mediatekę w mieście
2012 Współorganizacja Festiwalu Filmu i Teatru im. Maćka Kozłowskiego Kozzi Gangsta Film/Teatr Festiwal w Kargowej
2013 Realizacja projektu informatycznego pn. „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze" w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
2013 Odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Naukowe – „Biblioteka jako trzecie miejsce" (15-17 października)
2013 Ze środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wymieniono regały na książki w Wypożyczalni Głównej, Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej oraz w Magazynie Książek i Zbiorów Zabezpieczonych
2014 Pierwsza edycja Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego

Historia

Historia Biblioteki datuje się od 3 maja 1947 roku. Wówczas to w 25-tysięcznej Zielonej Górze uroczyście otwarto pierwszą publiczną wypożyczalnię książek, która zapoczątkowała działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej. Znajdowała się ona wraz z Powiatową Biblioteką, w nie istniejącym już budynku, przy ul. Jedności Robotniczej 45 i dysponowała 328 książkami.

[zobacz więcej ...]

Cyprian Norwid

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze otrzymała imię Cypriana Norwida w 1972 r. Na wybór tego właśnie patrona wpływ miało nabycie przez Bibliotekę 5 rysunków Norwida. Pochodzą one ze sztambucha rodziny Turnów, zabezpieczonego w czasie II wojny w pałacu w Dobrzycy, w pow. pleszewskim. Są to szkice wykonane tuszem przy użyciu piórka, na niebieskim papierze listowym. Na jednym z rysunków widnieje sygnatura poety "Norwid", na innym nazwa miejscowości i data: Ostende, 28 sierpnia 1846 r.

[zobacz więcej ...]

Zmieniony ( 30.03.2011. )

 

Historia Biblioteki datuje się od 3 maja 1947 roku. Wówczas to w 25-tysięcznej Zielonej Górze uroczyście otwarto pierwszą publiczną wypożyczalnię książek, która zapoczątkowała działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej. Znajdowała się ona wraz z Powiatową Biblioteką, w nieistniejącym już budynku, przy ul. Jedności Robotniczej 45 i dysponowała 328 książkami.
W 1951 powołano Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, a następnie w 1955 r. obydwie placówko połączono w Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną.
W 1956 r. WiMBP otrzymała nową siedzibę przy ul. Jedności Robotniczej 57. Do poprzedniego lokalu przeniesiono Oddział dla Dzieci, pierwszą tego typu placówkę w województwie, funkcjonującą już od 4 lat w Zielonej Górze.
Szybki rozwój miasta w latach pięćdziesiątych wpłynął na rozbudowę sieci bibliotecznej w Zielonej Górze. Pod koniec 1958 r. przy Starym Rynku 13 utworzono pierwszą filię biblioteczną nr 1. W krótkim czasie powstały następne placówki. W 1959 r. uruchomiono Filię nr 2 przy ul. Wrocławskiej, w 1960 Filię nr 3 przy al. Niepodległości. W latach następnych uruchamiano kolejne biblioteki filialne, obecnie jest ich 12.
Rozbudowa Zielonej Góry, istnienie prężnego środowiska literackiego, tworzenie się ośrodka naukowego, wzrost potrzeb i aspiracji mieszkańców spowodowały, że w połowie lat sześćdziesiątych podjęto intensywne starania o budowę gmachu odpowiadającego wymogom Biblioteki Wojewódzkiej. W 1968 r. przy al. Wojska Polskiego 9 rozpoczęto budowę nowej siedziby dwóch Bibliotek Wojewódzkich - Publicznej i Pedagogicznej. W siedem lat później oddano do użytku nowy, siedmiokondygnacyjny budynek o kubaturze 34 500 m3 i powierzchni 7 300 m2. WiMBP już wówczas nosiła imię Cypriana Norwida, które przyjęła w 1972 r., z okazji 25-lecia swej działalności. Estetyczne wnętrza, przestrzeń, światło, ciekawa jak na tamte czasy fasada, budziły duże zainteresowanie mieszkańców, którym w nowym budynku stworzono bardzo dobre warunki do korzystania z wcześniej zgromadzonych, bogatych i różnorodnych zbiorów. Jednocześnie przestrzenne magazyny pozwalały na systematyczne wzbogacanie ich o wartościowe nabytki. W nowoczesnym gmachu rozwinięto szeroką działalność upowszechnieniową.
Od 1976 r. rozpoczęto organizację ekspozycji prezentujących dorobek poszczególnych oficyn wydawniczych, indywidualne wystawy twórczości wybitnych polskich ilustratorów, miejscowych plastyków i fotografików. Ponadto wystawy tematyczne związane z rocznicami historycznymi, ważnymi wydarzeniami w regionie i kulturze. Powstało Muzeum Książki Środkowego Nadodrza, a w 1980 - Galeria Polskiej Ilustracji Książkowej. Tradycją Biblioteki stały się organizowane "Czwartki Lubuskie ", na których gościli prawie wszyscy znani w polskiej literaturze współczesnej pisarze. W ostatnich latach większość spotkań czwartkowych poświęcona jest promocji książek miejscowych autorów.
Biblioteka Wojewódzka ma również swoją oficynę wydawniczą - Pro Libris. Dotychczas wydano ponad 130 tytułów. Wspólnie z Zarządem Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wydawane jest czasopismo "Bibliotekarz Lubuski". Zamieszczane w nim artykuły poruszają problemy związane z działalnością bibliotek różnych sieci, wyniki w czytelnictwie, a także ciekawe formy popularyzacji książki. Czasopismo przesyłane jest do bibliotek terenowych i samorządów lokalnych województwa. Od 2001 roku biblioteka wydaje także pismo literacko-kulturalne „Pro Libris", stanowiące lokalne forum literackie, niektóre numery poświęcając kulturalnej współpracy transgranicznej polsko-niemieckiej.
Podstawowe prace merytoryczne: gromadzenie, opracowanie, udostępnianie zbiorów, realizuje się przy pomocy komputerowego systemu zarządzania biblioteką – Programu PROLIB w formacie Marc-21. Program Oferuje użytkownikom dostęp do usług bibliotecznych na wysokim poziomie, tych bardziej tradycyjnych, jak wypożyczanie książek, filmów, muzyki, udostępnianie prasy, oraz tych bardziej zaawansowanych. Skalę możliwości nowoczesnej biblioteki pokazuje udostępniony w Bibliotece od 2014 roku System Udostępniania Zasobów Informacyjnych - SUZI. Czyni on korzystanie z biblioteki wygodniejszym i umożliwia użytkownikom czynny oraz twórczy udział w jej życiu. To olbrzymia baza artykułów naukowych z całego świata, opisów bibliograficznych, dostępna w jednej, prostej wyszukiwarce, to możliwość zorganizowania wideokonferencji, napisania recenzji, digitalizacji na żądanie, bądź nauki na platformie e-Learningowej.
Z wielu dokumentów bibliotecznych, często tych najcenniejszych, można również skorzystać nie wychodząc z domu. WiMBP od 2006 roku tworzy bowiem ich zamienniki cyfrowe i udostępnia je na platformie współtworzonej z Uniwersytetem Zielonogórskim - Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej. Jako instytucja o statusie naukowym Biblioteka wypełnia także nałożone na nią z tego tytułu obowiązki. Organizuje liczne konferencje naukowe i konwersatoria, prowadzi badania i wydaje materiały naukowe dotyczące szeroko pojętego zagadnienia bibliotekoznawstwa, m.in. „Historia książki na terenach pogranicza i jej rola w kształtowaniu społeczeństw wielokulturowych", „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze". Tworząc bibliografię Ziemi Lubuskiej jest kopalnią wiedzy o regionie, a zgromadzony zbiór ciekawych archiwaliów przyciąga badaczy z Polski i Niemiec (archiwum archeologa J. Kostrzewskiego, archiwum cesarzowej Herminy von Reuss).
Prestiż w kraju i za granicą przynosi Bibliotece w Zielonej Górze także współ organizowany przez nią od 2011 roku Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny, dostarczając uczestnikom i odbiorcom corocznej dawki dobrego humoru. Książnicę wzbogaca zaś o rysunki artystów z całego świata.
Rolą współczesnej biblioteki jest bycie tzw. „trzecim miejscem". Po domu i pracy to biblioteka staje się takim miejscem, gdzie człowiek bez względu na wiek i status materialny, może w atrakcyjny sposób spędzić wolny czas. Dlatego w każdym tygodniu Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze ma do zaoferowania bogatą listę propozycji. Fani gier komputerowych spotykają się na turniejach, zainteresowani spotkaniami autorskimi na licznych promocjach książek. Młode mamy mają w Bibliotece swój „Klub mam", wielbiciele poezji i dramatu cykliczne imprezy w ramach „Salonu poezji" i „Czytelni dramatu". Jeśli użytkownicy wolą spotkania kameralne i chcą podyskutować, mogą to zrobić w otwieranych od 2006 roku Dyskusyjnych Klubach Książki. Dla turystów i mieszkańców miasta atrakcją jest działające od 2011 roku Muzeum Ilustracji Książkowej - jedyna tego rodzaju stała ekspozycja w kraju - gdzie znalazły miejsce największe cymelia, ukazujące rozwój ilustracji na przestrzeni wieków. W stałej ofercie Biblioteki są także wernisaże wystaw plastycznych w bibliotecznej galerii. Od 2013 roku na stronie internetowej biblioteki dostępna jest usługa umożliwiająca użytkownikom obejrzenie wszystkich agend bibliotecznych podczas wirtualnego spaceru.
Biblioteka kontynuując swoją długoletnią tradycję, podąża za nowoczesnymi rozwiązaniami i reaguje na zmieniające się zapotrzebowanie swoich użytkowników.

Cyprian Norwid

 06.04.2007.

c norwid 1

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze otrzymała imię Cypriana Norwida w 1972 r. Na wybór tego właśnie patrona wpływ miało nabycie przez Bibliotekę 5 rysunków Norwida. Pochodzą one ze sztambucha rodziny Turnów, zabezpieczonego w czasie II wojny w pałacu w Dobrzycy, w pow. pleszewskim. Są to szkice wykonane tuszem przy użyciu piórka, na niebieskim papierze listowym. Na jednym z rysunków widnieje sygnatura poety "Norwid", na innym nazwa miejscowości i data: Ostende, 28 sierpnia 1846 r.
Więcej na temat rysunków i okoliczności nabycia ich przez Bibliotekę można znaleźć w publikacjach Grzegorza Chmielewskiego: "Zielonogórskie norwidiana", Nadodrze 1970 nr 10 s. 5 oraz "Norwid w Zielonej Górze", Pionierzy 2000 nr 3 s. 20-23.

Kalendarium:

24.09.1821 Urodził się we wsi Laskowo-Głuchy na Mazowszu.

1825 Umiera matka, Ludwika Norwidowa.

1831 Wstępuje do Gimnazjum w Warszawie.

1835 Umiera ojciec, Jan Norwid, urzędnik sądownictwa i administracji.

1837 Przerywa naukę w Gimnazjum, uczy się malarstwa u Aleksandra Kokulara.

1841 Odbywa w towarzystwie Władysława Wężyka literacko-artystyczną podróż po Królestwie Polskim.

1842 Wyjeżdża na studia artystyczne za granicę i przebywa w Dreźnie i Monachium.

1843 Przebywa w Wenecji, a później we Florencji, gdzie studiuje rzeźbę i rytownictwo.

1844 Podróżuje po Włoszech i Dalmacji. Przeżywa ciężki zawód miłosny. Narzeczona listownie zrywa zaręczyny.

1845 Dalszy pobyt we Włoszech (Rzym, Neapol). Początek wieloletniej miłości do Marii Kalergis oraz przyjaźni z jej towarzyszką Marią Trębicką, w ślad za którymi jedzie przez Triest, Wiedeń i Mikołajów na Śląsku - do Berlina.

1846 W Berlinie uczęszcza jako wolny słuchacz na wykłady uniwersyteckie. W końcu czerwca osadzony zostaje w więzieniu za kontakty z polskimi rewolucjonistami ( m. in. z Władysławem Wężykiem). Po wyjściu z więzienia wyjeżdża do Brukseli.

1847 Wyjeżdża do Rzymu, gdzie zaprzyjaźnia się z Józefem Bohdanem Zalewskim.

1848 W Rzymie przeżywa Wiosnę Ludów, ulegając wpływom poznanego tam Zygmunta Krasińskiego. Na sejmiku polskim przeciwstawia się Adamowi Mickiewiczowi. W drugiej połowie roku odbywa podróż morską po Morzu Śródziemnym.

1849 Przenosi się do Paryża, gdzie poznaje Juliusza Słowackiego i zaprzyjaźnia się z Fryderykiem Chopinem.

1852 Wyjeżdża do Londynu, a następnie do Nowego Jorku.

1853 Pracuje jako rysownik w pracowni graficznej Wystawy Światowej w Nowym Jorku. Na wieść o wybuchu Wojny Krymskiej stara się o wyjazd do Europy.

1854 Choroba, nędza i nostalgia doprowadzają go do poważnej depresji psychicznej, którą przerywa dopiero powrotna podróż do Europy. W lipcu był w Londynie, na jesieni przenosi się do Paryża.

1863 Bierze czynny udział w pracach mających przynieść pomoc powstaniu w Królestwie Polskim.

1869 Przeżywa głęboko śmierć swojej przyjaciółki Zofii Węgierskiej.

1872 - 1877 Upokorzenia doznane w arystokratycznych salonach Polonii paryskiej powodują, że zrywa większość swoich kontaktów towarzyskich. Tragiczna sytuacja osobista zmusza go do pobytu w Zakładzie św. Kazimierza w Ivy, na peryferiach Paryża, polskim przytułku dla sierot i weteranów.

1883 Ciężko choruje na gruźlicę. Pogrąża się w całkowitej samotności. Umiera we śnie, nad ranem 23 maja.

 

 c norwid 2

Twórczość C. Norwida:

1840 Debiutuje jako poeta na łamach czasopism warszawskich, zyskując uznanie krytyki i publiczności.

1847 - 1849 W Rzymie pracuje nad projektem fresku "Wizja nakolizejska", pisze poemat "Wesele" oraz misterium "Wanda", dramat "Zwolon" i poemat filozoficzny "Niewola", a w prasie poznańskiej umieszcza artykuły społeczno-polityczne.

1850 Pisze komedię "Noc tysięczna druga" oraz poemat "Promethidion".

1851 Tworzy szereg fraszek, wiersz "Bema pamięci żałobny rapsod". Odtwarza dwa zaginione misteria "Krakusa" oraz "Wandę".

1854 Powstają poematy "Szczesna" i "Epimenides".

1856 Publikuje dwa eseje pamiętnikarsko-filozoficzne "Czarne kwiaty" i "Białe kwiaty". Kończy poemat "Quidam".

1858 Pisze nowelę "Bransoletka".

1859 Wydaje legendę "Garstka piasku" oraz poemat "Szczesna". Pisze wiersze poświęcone Johnowi Brownowi, amerykańskiemu bojownikowi o wolność murzynów, straconemu 2 grudnia w Charlestonie.

1861 Pisze nowelę "Cywilizacja" i publikuje kilka litografii "Solo", "Scherzo", "Echo ruin".

1862 W listopadzie ukazuje się w Lipsku, nakładem F. A. Brockhausa, pierwsze zbiorowe wydanie "Poezyj" C. Norwida.

1863 Pisze wiersz "Fortepian Szopena" oraz poemat "Fulminant".

1865 - 1866 Tworzy tragedię "Tyrtej" (Za kulisami). Zaczyna układać swój zbiór utworów poetyckich "Vade-mecum". Przystępuje do pracy nad wielkim obrazem ołtarzowym "Wizja św. Stanisława Kostki".

1869 Pracuje nad przekładem "Odysei", wygłasza publicznie poemat "Rzecz o wolności słowa" - wydrukowany ze składek słuchaczy.

1870 Pisze poemat miłosny "Assunta" oraz tragedię historyczną "Kleopatra i Cezar".

1871 Powstaje poemat "A Dorio ad Phrygium" oraz szkic "Znicestwienie narodu".

1872 Tworzy "Białą tragedię" - "Pierścień Wielkiej Damy".

1879 Maluje i wystawia w warszawskiej Zachęcie obraz "Kobieta chananejska".

1882 Tworzy esej "Milczenie" oraz powiastkę filozoficzną "Ostatnia z bajek".

1883 Pisze nowelistyczną "Trylogię włoską", "Stygmat", "Ad Leones", "Tajemnica lorda Singelwortha" - nie udaje mu się jednak zdobyć pieniędzy, żeby ją wydać własnym nakładem.

c norwid szkic 

Podkategorie

Projekty realizowane w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze

Każdego roku Biblioteka ubiega się o dodatkowe środki na realizację swoich zadań merytorycznych i inwestycyjnych z różnych źródeł: programów operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, środków unijnych, środków na wspieranie działalności pożytku publicznego, PFRON, kontraktu wojewódzkiego i innych. Każdego roku, dzięki otrzymanemu wsparciu, udaje się przeprowadzić ciekawe, nowatorskie przedsięwzięcia, które podnoszą atrakcyjność oferty Biblioteki i wzmacniają jej infrastrukturę sprzętową i techniczno-budowlaną.

Regulamin korzystania z Pokoju Cichej Pracy

Zapraszamy po aktuane informacje na stronę www.wawrzyny.norwid.net.pl

Lubuski Wawrzyn Naukowy jest nagrodą za najlepszą książkę roku o tematyce regionalnej. Przyznawany jest od roku 2006 corocznie w lutym za rok miniony, a celem nagrody jest promocja książek o naszym regionie. Wawrzyn otrzymuje autor książki dotyczącej dziejów i współczesności regionu za walory naukowo - edukacyjne i popularyzatorskie.
Wręczenie Wawrzynu odbywa się podczas uroczystej Gali organizowanej w ramach "Czwartku Lubuskiego".

 

Pióro autorstwa
Anety Pabjańskiej-Moskwy

 

Pióro autorstwa
Anety Pabjańskiej-Moskwy

Zapraszamy po aktuane informacje na stronę www.wawrzyny.norwid.net.pl

Lubuski Wawrzyn Literacki jest nagrodą za najlepszą książkę roku autora mieszkającego na Ziemi Lubuskiej. Przyznawany jest corocznie w lutym za rok miniony, a celem nagrody jest promocja literatury powstałej w naszym regionie.

Kapituła konkursu bierze pod uwagę książki prozatorskie, poetyckie, eseje literackie. Do 2005 roku przyznawano dwie nagrody: początkowo po jednej nagrodzie w dziedzinie prozy i poezji; z czasem podział ten zniknął. Od XIII edycji konkursu Kapituła przyznaje jeden Wawrzyn Literacki. Nagrody nie można podzielić, ani nie przyznać.
Wręczenie Wawrzynu odbywa się podczas uroczystej Gali organizowanej w ramach "Czwartku Lubuskiego".

REGULAMIN KONKURSU

PIÓRKO

Zapraszamy po aktuane informacje na stronę www.wawrzyny.norwid.net.pl

Lubuski Wawrzyn Dziennikarski jest nagrodą za najlepszy utwór dziennikarski – reportaż, publicystykę, esej, felieton, artykuł polemiczny, dyskusyjny i inne gatunki dziennikarskie - odnoszący się do obszaru województwa lubuskiego. Przyznawany jest corocznie w lutym za rok miniony, a celem nagrody jest promocja lokalnych dziennikarzy prasy, radia, telewizji i mediów internetowych z naszego regionu, twórców najlepszych utworów odnoszących się do obszaru województwa lubuskiego.
Warunkiem zgłoszenia prac do Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego jest dostarczenie 4 różnych publikacji dotyczących województwa lubuskiego opublikowanych lub wyemitowanych w danym roku kalendarzowym, skopiowanych w 3 egzemplarzach. Każda praca musi posiadać opis: nazwę publikatora, datę wydania lub emisji, nazwisko i imię autora i tytuł pracy.
Mogą to być zeskanowane kopie artykułów prasowych czy też wydruki artykułów z mediów elektronicznych. W przypadku audycji i programów można przesyłać ich zapisy cyfrowe na płytach CD, pendrive'ach.
Wręczenie Wawrzynu odbywa się podczas uroczystej Gali organizowanej w ramach „Czwartku Lubuskiego", nagrodę przyznaje się począwszy od roku 2014.

Pióro autorstwa
Anety Pabjańskiej-Moskwy
 

REGULAMIN KONKURSU

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.