Dział Badań, Analiz i Metodyki

tel. 68 45 32 619
II piętro Biblioteki, pok. 211
e-mail: dbaim@wimbp.zgora.pl

kierownik: Monika Simonjetz: starszy kustosz - instruktor

Pracownicy:
Małgorzata Domagała: starszy kustosz - instruktor
Agnieszka Sobiak: specjalista ds. szkoleń i promocji nowych idei bibliotecznych
Anna Urbańska - specjalista ds. public relations

Dział Badań, Analiz i Metodyki sprawuje nadzór merytoryczny oraz udziela pomocy instrukcyjno-metodycznej bibliotekom publicznym południowej części województwa lubuskiego, w tym filiom WiMBP na terenie Zielonej Góry. Organizuje różnorodne formy doskonalenia zawodowego bibliotekarzy (seminaria, konferencje, kursy). Prowadzi badania w zakresie czytelnictwa i opracowuje sprawozdawczość opisową i statystyczną z działalności bibliotek publicznych. Współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie funkcjonowania placówek bibliotecznych. Organizuje praktyki dla nowych pracowników oraz studentów uczelni wyższych. Koordynuje programy wspierające rozwój bibliotek. Dysponuje księgozbiorem metodycznym i czasopismami bibliotekarskimi.

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
tel. 68 45 32 614 ; 68 45 32 634 ; 68 45 32 439 ;
e-mail: gromadzenie@wimbp.zgora.pl
e-mail: a.cicha@wimbp.zgora.pl
e-mail: m.cichon@wimbp.zgora.pl
e-mail: bibliotekarz.systemowy@wimbp.zgora.pl
III piętro
kierownik: Beata Kowalska, starszy kustosz
W strukturze Działu funkcjonują:
Sekcja Gromadzenia Książek: Beata Kowalska - kierownik, starszy kustosz, Iwona Małocha-Bartkowiak - starszy bibliotekarz; tel. 68 45 32 614
Sekcja Opracowania Książek: Justyna Hołody - kustosz, Izabella Koperska - starszy kustosz, Kinga Sczaniecka - starszy kustosz; tel. 68 45 32 614
Sekcja Czasopism i Wydawnictw Ciągłych: Małgorzata Cichoń - starszy kustosz; tel. 68 45 32 639
Sekcja Multimediów: Agnieszka Cicha - starszy kustosz; tel. 68 45 32 639
Bibliotekarz Systemowy: Justyna Hołody - kustosz; tel. 68 45 32 634
e-mail: bibliotekarz.systemowy@wimbp.zgora.pl

Zadaniem Działu jest gromadzenie i opracowanie zbiorów nabytych zgodnie z profilem dla wszystkich placówek bibliotecznych sieci wojewódzkiej i miejskiej. Pracownicy prowadzą prace w zakresie uzupełniania księgozbioru poprzez bieżące przeglądanie zapowiedzi i ofert wydawniczych oraz współpracę z księgarniami i hurtowniami książek. Zbiory mające charakter regionalny pozyskiwane są również od osób prywatnych. Zbiory druków zwartych, wydawnictw zbiorowych i czasopism powiększane są poprzez zakup i przyjmowanie darów od osób prywatnych i instytucji społecznych. Proces gromadzenia i ewidencji materiałów bibliotecznych dla wszystkich inwentarzy generowany jest w systemie PROLIB. Pracownicy działu zajmują się rejestracją wpływów i ubytków, tworząc elektroniczne księgi inwentarzowe. Zbiory przygotowywane dla użytkowników opracowywane są pod względem formalnym i rzeczowym zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami. Centralna baza katalogowa jest tworzona w systemie PROLIB, w formacie MARC21.

Bibliotekarz Systemowy sprawuje nadzór nad poprawnością opisów bibliograficznych wprowadzanych do bazy przez biblioteki terenowe w ramach Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, a od 2010 roku nadzoruje wdrażanie programu PROLIB w formacie Marc21.

Dział Informacji Regionalnej i Bibliograficznej, Parter

tel. 68 453 26 06
pn.-pt. 8.00-19.00
sob. 9.00-15.00
e-mail: informacja.regionalna@wimbp.zgora.pl

Kierownik: dr Przemysław Bartkowiak - kustosz dyplomowany

Pracownicy:

Anna Urbaniak – starszy kustosz
Łukasz Mikołajczuk - starszy bibliotekarz, specjalista ds. digitalizacji
dr Paweł Karp - bibliotekarz- bibliotekarz cyfrowy
Agata Grzelak - bibliotekarz
Justyna Mrowicka - młodszy bibliotekarz
Joanna Smerda - młodszy bibliotekarz
Agnieszka Urbaniak - bibliotekarz

 

W Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze znajduje się księgozbiór regionalny z XIX, XX i XXI wieku, liczący ponad 15 300 wol. oraz około 7300 tytułów wydawnictw ciągłych. W jego skład wchodzą zarówno pozycje niemieckie jak i polskie. Czytelnik ma również możliwość skorzystania z ok. 130 bieżących tytułów czasopism lokalnych, wydawanych w różnych miejscowościach woj. lubuskiego. Ponadto Dział udostępnia księgozbiór informacyjny (m.in. informatory statystyczne oraz zbiory bibliografii ogólnych i specjalnych, m.in „Przewodnik Bibliograficzny", „Bibliografia Zawartości Czasopism", „Polska Bibliografia Literacka", „Bibliografia Historii Polskiej"), dokumenty elektroniczne, dźwiękowe, kartograficzne, normy, filmy, dokumenty życia społecznego (m.in. programy imprez, foldery, afisze, plakaty zaproszenia i inne drobne druki związane z życiem społecznym, kulturalnym i gospodarczym Zielonej Góry oraz częściowo regionu) oraz publikacje z zakresu winiarstwa. Wszystkie zbiory udostępniane są na miejscu. Czytelnik ma jednak możliwość samodzielnego nieodpłatnego wykonania zdjęć cyfrowych (własnym aparatem fotograficznym) oraz skanów (skanerem znajdującym się w Dziale).

Pracownicy Działu opracowują Bibliografię Ziemi Lubuskiej (BZL) w postaci bazy danych, w której rejestruje się na bieżąco piśmiennictwo o historii oraz życiu gospodarczym, społecznym, politycznym, naukowym i kulturalno-oświatowym regionu na podstawie wydawnictw zwartych oraz czasopism regionalnych i ogólnopolskich.
Bibliografia jest bazą on-line dostępną ze strony WiMBP, która gromadzi piśmiennictwo dotyczące regionu, zwanego umownie Ziemią Lubuską, obejmującego terytorium wyznaczone przez granice administracyjne. Do 1975 r. było to woj. zielonogórskie, w l. 1975-1998 województwa gorzowskie i zielonogórskie, a od 1999 r. województwo lubuskie. W bibliografii uwzględnione są wydawnictwa zwarte (książki) i ciągłe (zbiorowe oraz czasopisma), zarówno publikacje naukowe jak i artykuły prasowe, a także fragmenty większych całości o regionie. Poza tym BZL obejmuje również kartografię i dokumenty elektroniczne. Bibliografia ma charakter przedmiotowy, odstępstwem od tej zasady jest uwzględnianie materiałów z konferencji, zjazdów i sesji naukowych oraz katalogów wystaw organizowanych na Ziemi Lubuskiej, bez względu na ich tematykę. Włączone są tu też biogramy osób wywodzących się z terenu regionu, lecz działających poza jego obszarem. Jej celem jest przedstawienie piśmiennictwa dotyczącego regionu stanowiącego materiał źródłowy dla prac badawczych przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. Elektroniczna baza bibliograficzna obejmuje piśmiennictwo od 1986 r. i uzupełniana jest na bieżąco. Sukcesywnie wprowadzane są opisy z lat 1945-1985. Zgromadzone materiały bibliograficzne w postaci tradycyjnej kartoteki obejmują cały okres powojenny i zawierają opisy publikacji wydanych po 1945 r. Opisy, które jeszcze nie zostały wprowadzone do bazy są udostępniane czytelnikom w postaci kartoteki.
Baza jest częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji. Znalezione opisy bibliograficzne można zapisać w postaci kolekcji na dysku komputera, przesłać mailem lub wydrukować. Poszukiwań można w niej dokonywać między innymi wg: autora, tytułu, tytułu czasopisma, indeksu słów kluczowych (nazw miejscowości nazwisk), klasyfikacji rzeczowej.

Wszyscy pracownicy Działu udzielają informacji bibliograficznych polegających na pomocy czytelnikom w poszukiwaniach bibliograficznych, a szczególnie w korzystaniu z bibliografii ogólnych i specjalnych oraz baz Biblioteki Narodowej dostępnych on-line (http://mak.bn.org.pl/wykaz.htm).

Pracownicy Działu uczestniczą również w tworzeniu Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej (ZBC). Umożliwia ona szeroki zdalny dostęp do źródeł wiedzy, zasobów edukacyjnych, cyfrowych kopii najcenniejszych zabytków kultury piśmienniczej, kolekcji dzieł sztuki oraz materiałów regionalnych. Celem biblioteki wirtualnej jest jej powszechność i dostępność. Jest to z założenia regionalna biblioteka cyfrowa, wyróżnia ją połączenie idei biblioteki edukacyjnej z biblioteką dziedzictwa kulturowego i biblioteką regionalną. Obecnie ZBC tworzą: Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze.

Regulamin przygotowania kwerend oraz zestawień bibliograficznych w Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze

a 2 a5
a 1 a 3

Zbiory:
regionalia,
bibliografie i wydawnictwa informacyjne.

Udzielanie informacji dotyczących:
bibliografii,
wiedzy o regionie lubuskim w oparciu o księgozbiór oraz Bibliografię Ziemi Lubuskiej.

Oprowadzanie wycieczek po Bibliotece.

Informacja Biblioteczno-Katalogowa, parter

tel. 68 45 32 629

pn-pt. 9.00-17.00
17.00-19.00 - dyżur pełni Dział Informacji Regionalnej i Bibliograficznej, tel. 68 45 32 606
sob. 9.00-15.00 - dyżur pełni Dział Informacji Regionalnej i Bibliograficznej, tel. 68 45 32 606
e-mail: katalog@wimbp.zgora.pl


Pracownicy:
Justyna Mrowicka – młodszy bibliotekarz

Przekazywanie szeroko rozumianej informacji dotyczącej działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida – zasobów katalogowych oraz bieżących wydarzeń na terenie biblioteki wedle ustalonego kalendarium.

Specjalista ds. digitalizacji zbiorów 

Dział Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych

tel. 068 45 32 627
e-mail: m.jezykowska@wimbp.zgora.pl ; antykwariat1@poczta.onet.pl
www:   http://antykwariat.wimbp.zgora.pl
IV-V piętro Biblioteki
kierownik:
Małgorzata Jeżykowska, starszy bibliotekarz

Pracownicy:
Mariola Piątkiewicz, kustosz
Agata Broniarz, starszy bibliotekarz
Adam Rosa, starszy bibliotekarz


W Dziale znajdują się wydawnictwa zwarte i ciągłe oraz kasety tzw. „książki mówionej”. Księgozbiór składa się z polskiej i obcej literatury pięknej dla dorosłych, literatury naukowej i popularnonaukowej, skryptów akademickich, słowników i encyklopedii od 1831 roku do dnia dzisiejszego.

Zbiory liczą ok. 220 000 wol., wśród których można znaleźć wiele cennych druków, także XIX-wiecznych. Do ciekawszych ze względu na ich proweniencję i formę wydawniczą można zaliczyć:

  • księgozbiór cesarzowej Herminii z Zaboru, drugiej żony cesarza Wilhelma II,

  • pozycje z pieczęciami prywatnych księgozbiorów (np. Janiny Kelles-Krauz, Romana Mazurkiewicza – autora hymnu zielonogórskiego), pieczęcie różnych towarzystw i bibliotek (np. Towarzystwa Robotników w Pszczewie, Polskiej Macierzy Szkolnej, Państwowej Bibjoteki Księgozbioru w Grodnie),

  • druki wyróżniające się cennymi wklejkami, autografami, marginaliami, ekslibrisami (pozycje z księgozbioru prof. J. Kostrzewskiego),

  • książki i czasopisma XIX – wieczne bogato ilustrowane, poświęcone głównie tematyce humanistycznej oraz zbiory wyróżniające się inną ciekawą formą wydawniczą (np. czasopisma Kwartalnik Historyczny, Atheneum, Chimera, Bluszcz, Kłosy, Przegląd Lwowski, Schlesische Provinzialblatter),

  • oryginały i reprinty licznych pierwodruków.


W ramach Działu wyodrębniono zbiory zabezpieczone. Są to dublety i dekomplety WiMBP, a także dary od czytelników nie odpowiadające merytorycznie zakresowi zbiorów Biblioteki i potrzebom jej użytkowników. Zawierają one literaturę piękną, zwłaszcza pierwodruki, popularnonaukową, a także dublety wydawnictw regionalnych i druki własne Biblioteki. Pozycje te przeznaczone są do wymiany międzybibliotecznej i nieodpłatnego przekazania bibliotekom oraz innym instytucjom (szkoły, stowarzyszenia). Część zbiorów proponujemy czytelnikom do sprzedaży na kiermaszach (majowym i wrześniowym) oraz w Antykwariacie Internetowym i stacjonarnym.

Zbiory magazynowe udostępniane są poprzez Czytelnię Ogólną, Dział Informacji Regionalnej i Bibliograficznej oraz Wypożyczalnię Główną.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.