Archiwum prof. Józefa Kostrzewskiego

Zielonogórska Książnica w swoich zbiorach przechowuje wyjątkowej wagi źródło naukowe rękopiśmienną spuściznę po wybitnym uczonym, nestorze polskiej archeologii, prof. Józefie Kostrzewskim (1885-1969). Twórca narodowej prehistorii, całe swoje życie poświęcił sprawom etnogenezy Słowian i zagadnieniom Ziem Zachodnich. W swoich licznych pracach wykazywał prapolskie pochodzenie ziem między Odrą i Bugiem.

Wśród zachowanych dokumentów znajdują się materiały warsztatowe oraz notaty badawcze skompletowane w 102, posegregowanych tematycznie, tekach. Jedna z nich zawiera adnotację poznańskiego uczonego: „Ziemia Lubuska”. Tworzą ją materiały gromadzone przez profesora do monografii tej części kraju, wydanej w Poznaniu w 1950 roku.

Zgromadzone w ogromnej ilości dokumenty, zasięgiem topograficznym obejmują nie tylko poszczególne regiony Polski, ale również tereny innych państw, m.in. Niemiec, Czechosłowacji, Rumunii, Węgier, Jugosławii, Szwajcarii, Skandynawii. Ważną pozycję spuścizny stanowią także rękopisy prac naukowych powstałe w czasie okupacji oraz zbiór nadbitek artykułów zamieszczonych w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych zarówno polskich, jak i obcych.

Archiwum tek prof. J. Kostrzewskiego, oprócz wersji rękopiśmiennej, dostępne jest również w formie mikrofilmów.


Załącznik:
Wykaz zawartości tek, tzw. archiwum prof. Józefa Kostrzewskiego /sygnatura R-1; Mf-1515/