Wydawnictwo Pro Libris

O wydawnictwie

O wydawnictwie

Oficyna Wydawnicza “Pro Libris” Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze działa w strukturze biblioteki od 1996 roku. Zajmuje się wydawaniem książek beletrystycznych, poetyckich, naukowych, antologii a także katalogów, informatorów, poradników. W misję Wydawnictwa jest mocno wpisany regionalizm oraz promocja literatury lubuskiej, dlatego też wiele publikacji dotyczy regionu, zaś większość autorów jest związana z Lubuskiem.

Wydawane przez Wydawnictwo tytuły są oceniane i recenzowane przez specjalistów, a o zakwalifikowaniu książek do druku decyduje Rada Wydawnicza, składająca się z pracowników WiMBP, posiadających kwalifikacje i doświadczenie edytorskie oraz pracowników naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Strona WWW

Rada Wydawnicza

Rada Wydawnicza powstała 6.04.2011 r. powołana Zarządzeniem nr 10/2011 Dyrektora WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. 

W jej skład wchodzą:

  1. Dr Andrzej Buck - przewodniczący
  2. Ewa Mielczarek – sekretarz
  3. Dr. Przemysław Bartkowiak
  4. Anna Polus
  5. Dr Joanna Wawryk
  6. Monika Simonjetz

Podstawowe zadania Rady to:

  1. Dbałość o realizację zadań biblioteki naukowej w zakresie ustalania profilu wydawnictw o charakterze naukowym.
  2. Ustalanie rocznego planu wydawniczego Wydawnictwa Pro Libris.

Kontakt

Oficyna Wydawnicza “Pro Libris”
III piętro, pok. 300 A
Kierownik mgr Ewa Mielczarek, starszy kustosz

tel. +48 68 45 32 637
kom. 603 610 906

e-mail: prolibris@biblioteka.zgora.pl
www: http://prolibris.net.pl

Czasopisma

Nasza Oficyna jest wydawcą czterech czasopism: Lubuskiego Pisma Kulturalno-Literackiego “Pro Libris” (kwartalnik), “Bibliotekarza Lubuskiego” (półrocznik), “Zielonogórskich Studiów Bibliotekoznawczych” (rocznik) oraz “Pasji Literackich” (półrocznik)

Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne "Pro Libris"

Image

Ukazuje się od 2001 roku, obecnie w cyklu kwartalnym. O kształt i poziom pisma dba redakcja: Andrzej Buck (red. Naczelny), Magdalena Gryska (red. Graficzny) oraz Ewa Mielczarek (sekretarz).  Od lat z pismem współpracuje prof. Małgorzata Mikołajczak - znawczyni m.in. regionalnej literatury, patronująca działowi ZBLIŻENIA, w którym zamieszczane są artykuły krytycznoliterackie i szkice poświęcone przede wszystkim twórczości autorów ważnych dla regionu.

Każdy numer ma bohatera plastycznego, którego sylwetka i twórczość jest prezentowana na łamach, a także temat przewodni, który z różnych perspektyw ukazują teksty eseistyczne i felietony. “Pro Libris” urozmaicają teksty prozatorskie i poetyckie autorów o ugruntowanej już pozycji literackiej, jak i debiutantów. Od kilku lat w piśmie są prezentowane wiersze młodych poetów biorących udział w konkursie Debiut Poetycki Pro Libris. Każdy numer zawiera recenzje i omówienia książek, spektakli lub wydarzeń kulturalnych ważnych dla regionu bądź o charakterze ponadlokalnym.

Sprzyjające dla powstania pisma było przygraniczne położenie województwa lubuskiego i sąsiedztwo Niemiec, dlatego też temat stosunków polsko-niemieckich od początku istnienia kwartalnika pojawia się na jego łamach, a ponadto w numerach zamieszczane są teksty tłumaczone na język niemiecki.

Wysoki poziom zamieszczanych tekstów oraz atrakcyjna oprawa plastyczna pisma sprawiają, iż znajduje ono sponsorów na wydanie kolejnych numerów, wśród których - obok Euroregionu Sprewa – Nysa - Bóbr, Urzędu Miasta Zielona Góra - są: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Image

Bibliotekarz Lubuski jest pismem branżowym, wydawanym od 1996 roku przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Nad kształtem i profilem pisma czuwa redakcja w składzie: Andrzej Buck, Monika Simonjetz (red. naczelna) i Joanna Wawryk (sekretarz).

W półroczniku publikowane są teksty problemowe, poświęcone zmianom we współczesnym bibliotekarstwie, a także dotyczące aktualnego rynku księgarskiego i wykorzystania nowych mediów. Ukazują się także artykuły z pogranicza bibliotekarstwa, eseje i felietony o literaturze, bibliotekach i książkach oraz recenzje publikacji ważnych z punktu widzenia warsztatu bibliotekarza.

Ze względu na regionalny charakter zawiera ono też relacje z konferencji, sympozjów zawodowych, uroczystości, wyjazdów seminaryjnych, wystaw oraz omówienia innych przykładów działalności i dobrych praktyk w lubuskich książnicach. Półrocznik nieodpłatnie trafia przede wszystkim do bibliotek terenowych województwa lubuskiego. Elektroniczna wersja pisma jest dostępna na stronie internetowej.

Image

Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze (ZSB) to czasopismo naukowe, poświęcone zagadnieniom szeroko pojętego bibliotekoznawstwa i jego nauk szczegółowych, wydawane  w cyklu rocznym przez Oficynę Wydawniczą Pro Libris.

Według zamierzeń zespołu redakcyjnego rocznik jest kontynuacją dotychczas wydanych edycji “Zielonogórskich Studiów Bibliotekoznawczych”, które początkowo ukazywały się jako opracowania monograficzne o charakterze historyczno-bibliograficznym.

Serię zapoczątkował w 2002 r.  Grzegorz Chmielewski. W 2013 r. wyszedł zeszyt  w zmienionej już formule wydawniczej – jako zbiór artykułów naukowych autorstwa przedstawicieli różnych ośrodków naukowych i instytucji związanych z kulturą. Publikacja ukazała się pod redakcją Andrzeja Bucka, Przemysława Bartkowiaka i Dawida Kotlarka. Od tego momentu ZSB wychodzą regularnie jako rocznik. Więcej informacji znajdziesz tutaj...

 

Image

Pasje Literackie to czasopismo wydawane przez Związek Literatów Polskich - Oddział w Zielonej Górze i Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Pierwszy numer ukazał się w 2019 r., wydany przez zielonogórski ZLP. Redaktorem naczelnym jest Marcin Radwański, bibliotekarz w WiMBP i wiceprezes ZLP w Zielonej Górze.

Czasopismo w przystępny sposób prezentuje najważniejsze lubuskie wydarzenia literackie i promuje twórczość lubuskich środowisk. Współpracuje z pismem “Pro Libris” i uzupełnia jego ofertę. Redakcji pisma zależy na publikowaniu tekstów przede wszystkim autorów lubuskich, zwłaszcza z południowej części województwa (wierszy, opowiadań, fragmentów prozy) oraz krótkich artykułów, recenzji, felietonów, wywiadów na temat lubuskich wydarzeń literackich i kulturalnych, jak również recenzji literatury pięknej wydawanej w województwie lubuskim. 

Półrocznik nieodpłatnie trafia do środowisk literackich w Zielonej Górze i w województwie lubuskim, do miłośników książek i odbiorców imprez literackich i kulturalnych organizowanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Związek Literatów Polskich - Oddział w Zielonej Górze. Więcej informacji znajdziesz tutaj...

Dotychczas wydane

2021-2011
2021

„Pasje Literackie” nr 8-9/2021

„Pasje Literackie” nr 6-7/2021

„Bibliotekarz Lubuski” nr 1(51)2021

2010-2000
2010

W służbie władzy czy społeczeństwa. Wybrane problemy kultury i nauki na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1989, red. nauk. Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek, Zielona Góra 2010, 148 s.

Czesław Sobkowiak, Coraz mniej, Zielona Góra 2010, 80 s.

Janusz Koniusz, Przypowieść o podróży, Zielona Góra 2010, 76 s.

Jakub Rawski, Pasaże, Zielona Góra 2010, 60 s.

Ewa Dybowska, Szept krętych zdarzeń, Zielona Góra 2010, 108 s.

Zdzisław Grudzień, W kulisach i na scenie. Część II. Wspomnienia 1980-1992, Zielona Góra 2010, 136 s.

1999-1995
1999

Władysław Wilk, Dziennik snajpera, przedmowa Krzysztof Kąkolewski, zdjęcia, Zielona Góra 1999, 284 s.

Gazda z Harendy. Materiały z Sesji Jubileuszowej XX-lecie działalności Oddziału Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza w Zielonej Górze (14 grudnia 1998), red. Pola Kuleczka, Zielona Góra 1999, 54 s.

Jan Kurowicki, Bajki miłosne z kobietami, Zielona Góra 1999, 52 s.

Robert Rudiak, Przeklęci & święci, Zielona Góra 1999, 78 s.

Czesław Sobkowiak, Światło przed nocą, Zielona Góra 1999, 74 s.

Andrzej K. Waśkiewicz, Horyzont zdarzeń. Cztery poematy, Zielona Góra 1999, 76 s.

Polish Polski