Publikacja „Pro Libris” Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego 2021

Organizatorzy: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu. 

Zadanie dotyczy wydania w Oficynie Wydawniczej Pro Libris Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze dwóch podwójnych numerów „Pro Libris” Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego w nakładzie 300 egz. każdy. 

Celem zadania jest kontynuacja i rozwój kwartalnika traktującego o kulturze, literaturze, sztuce i zjawiskach kulturalnospołecznych. Kontynuacja jego wydawania ma znaczący wpływ na prezentację koncepcji kulturalnych i artystycznych zielonogórskich literatów, naukowców, bibliotekarzy, popularyzację twórczości regionalnych publicystów, prozaików, poetów i krytyków, a także debiutantów. Periodyk popularyzuje również idee ważnych i ciekawych imprez kulturalnych inicjowanych przez różne grupy społeczne w instytucjach kultury. Redaktorzy pochylają się także nad problemami tożsamości regionalnej i społecznej, nie zapominając o promocji niszowych artystów i ich twórczości. Pismo jest miejscem wyrażania opinii na tematy związane z promocją nowatorskich zjawisk kultury i platformą dyskusji na ważne dla kultury tematy, dotykające również znaczących zagadnień kulturalnych i społecznych. 

„Pro Libris” Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne ukazuje się nieprzerwanie od 2001 r.. Powszechność mediów elektronicznych sprawiła, że od 2005 r. zamieszczono Pismo w wersji elektronicznej na stronie Biblioteki (www.wimbp.zgora.pl), w 2006 na stronie Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej, a od 2011 na stronie Pro Libris (www.prolibris.net.pl). 

Zawiera teksty poetyckie i prozatorskie, eseje krytyczno-literackie, relacje z ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych, wywiady z ciekawymi ludźmi, recenzje książek, spektakli, wydarzeń kulturalnych. Stałe rubryki PL to: ZBLIŻENIA (dział traktujący o literaturze lubuskiej na przestrzeni lat oraz współcześnie o charakterze dogłębnej analizy krytyczno-literackiej dokonanej przez uznanych w Polsce krytyków i literaturoznawców, naukowców Uniwersytetu Zielonogórskiego,), PREZENTACJE (w "Prezentacjach" przedstawiane są postaci najbardziej uzdolnionych plastyków lubuskich wraz z omówieniem ich dotychczasowych dokonań i publikacją konkretnych prac charakterystycznych dla ich twórczości), VARIA (przybliżają najcenniejsze i najrzadsze księgozbiory polskich bibliotek z uwzględnieniem założeniem architektonicznych książnic i ich losów na przestrzeni dziejów), RECENZJE I OMÓWIENIA (w których przybliżane są najważniejsze wydarzenia kulturalne Środkowego Nadodrza, recenzowane są książki wydawane na rynku regionalnym i ogólnopolskim), KSIĄŻKI NADESŁANE (który prezentuje zestaw książek przysłanych do redakcji ze szczegółowym opisem bibliograficznym. ), AUTORZY NUMERU (sylwetki i dokonania twórcze autorów konkretnego numeru), IN MEMORIA (dział upamiętniający nieżyjących już, zasłużonych ludzi kultury i nauki z województwa lubuskiego) oraz dział krytyczno-literacki zawierający teksty prozatorskie, poetyckie i publicystyczne. 

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra , Kultura: sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Całość projektu: 5 000,00 zł  

Wysokość dotacji: 4 000,00 zł

Image

Drukuj